ALGEMENE VOORWAARDEN SNELLE VERHUIZERS (LRG MOVING BV) – 2022

We verhuizen u met alle liefde en plezier. Om uw verhuizing echter snel en professioneel te laten verlopen, moeten we een aantal afspraken met u maken.

 

DEFINITIES:

Onder ‘Opdrachtnemer’ of ‘Snelle Verhuizers’ wordt in deze algemeen voorwaarden verstaan ‘Snelle Verhuizers BV’. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de opdrachtgever alsmede de eventuele vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

 

TOEPASSELIJKHEID:

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtnemer aangenomen werkzaamheden van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of door opdrachtnemer schriftelijk - of per mail, SMS of Whatsapp - vermeld.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:  

 1. Elke offerte, voorstel of aanbod van Snelle Verhuizers is vrijblijvend en kan te allen tijde door Snelle Verhuizers worden ingetrokken. Ook wanneer opdrachtgever reeds akkoord heeft gegeven op een voorstel van Snelle Verhuizers.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat Snelle Verhuizers schriftelijk, per sms, web, e-mail of Whatsapp akkoord of bevestiging op een voorstel heeft ontvangen van opdrachtgever.
 3. Na het geven van akkoord door opdrachtgever is het voor opdrachtgever mogelijk de gegeven opdracht aan Snelle Verhuizers te annuleren of op te zeggen, onder de voorwaarden zoals deze onder lid ‘Prijzen, betaling en annulering’ vermeld.
 4. Indien Snelle Verhuizers in zijn voorstel een voorschotbetaling voorstelt blijft deze overeenkomst van kracht, ook al werd de voorschotbetaling aan Snelle Verhuizers niet door opdrachtgever verricht. Andersom zal Snelle Verhuizers daarentegen pas tot dienstverlening overgaan als Snelle Verhuizers de voorschotbetaling heeft ontvangen.
 5. De totstandkoming van een overeenkomst van de opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten of omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer Snelle Verhuizers reeds begonnen is met het verrichten van een door opdrachtgever verstrekte klus.
 6. Tussentijdse veranderingen in de opdracht die door opdrachtgever wordt verstrekt, en/of naderhand worden voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door Snelle Verhuizers worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen Snelle Verhuizers en opdrachtgever. Deze overeenstemming kan blijken uit mondeling of schriftelijk overeengekomen afspraken, waarbij eventuele financiële gevolgen door Snelle Verhuizers aan opdrachtgever werden gecommuniceerd.

 

CONTRACTEN:

 1. Uitsluitend wanneer Snelle Verhuizers met opdrachtgever een overeenkomst aangaat waarbij meerdere (verhuis)klussen gedurende een specifieke periode worden verricht, geldt de contractduur zoals schriftelijk – in het voorstel – overeengekomen.

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT:

 1. Snelle Verhuizers heeft te allen tijde het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtgever staat in voor het juist en volledig aanleveren van de aan Snelle Verhuizers ter beschikking gestelde goederen indien van toepassing.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat, voorafgaand aan een door Snelle Verhuizers aangenomen (verhuis)klus, omstandigheden op de locatie van de (verhuis)klus naar behoorlijkheid worden georganiseerd. Het is opdrachtgever zijn of haar taak ervoor te zorgen dat er op locatie voldoende parkeer- en vervoerruimte is, alsmede eventuele vergunningen en/of ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel geregeld zijn. Indien niet de juiste vergunningen blijken te zijn afgegeven, behoudt Snelle Verhuizers het recht de aangenomen opdracht niet uit te voeren. Indien wel, dan zal dit op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever gebeuren. Snelle Verhuizers is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 2. Ten behoeve van het zonder schade verhuizen van goederen, draagt opdrachtgever zorg voor het juist verpakken van goederen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opmeten van goederen en neemt voor eigen risico dat goederen bijvoorbeeld door een lift, trapgat of met de verhuislift via een raam kunnen worden verhuisd. Indien goederen onverhoopt niet door het trapgat of raam passen, waardoor bepaalde goederen niet kunnen worden verhuisd, komt dit volledig voor risico van de opdrachtgever, en is Snelle Verhuizers aan opdrachtgever geen verrekening verschuldigd.
 4. Bij het door opdrachtgever verstrekken van een klus aan Snelle Verhuizers waarbij goederen gemonteerd en/of gedemonteerd dienen te worden, vrijwaart opdrachtgever Snelle Verhuizers van welke schade dan ook ontstaan bij het monteren en/of demonteren van desbetreffende goederen. Wanneer blijkt dat goederen in de praktijk niet gemonteerd of gedemonteerd kunnen worden, is dat voor risico van de opdrachtgever en is Snelle Verhuizers aan opdrachtgever geen verrekening verschuldigd.
 5. Snelle Verhuizers doet zijn uiterste best goederen van opdrachtgever zonder schade te vervoeren. Echter is Snelle Verhuizers nimmer aansprakelijk voor eventuele schade en vrijwaart opdrachtgever Snelle Verhuizers van welke (materiële) schade dan ook; ook schade aan derden, tenzij anders vermeld onder ‘INBOEDEL, SCHADE EN VERZEKERING’.
 6. Schade aan planten, aquariums, dieren en trapzalen blijven uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens Snelle Verhuizers.
 7. Snelle Verhuizers is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 8. Snelle Verhuizers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 9. Snelle Verhuizers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.

 

INBOEDEL, SCHADE EN VERZEKERING:

 1. De inboedel van opdrachtgever dien te allen tijde transportwaardig te zijn verpakt door de opdrachtgever zelf, tenzij anders overeengekomen. Zo moeten alle kleinere items in verhuisdozen door opdrachtgever te worden ingepakt, en dienen grotere goederen – zoals kasten of banken – met bijvoorbeeld plasticfolie of doeken te worden verpakt.
 2. Snelle Verhuizers is niet aansprakelijk voor schade aan goederen in verhuisdozen, daar waar Snelle Verhuizers geen zicht heeft in hoeverre opdrachtgever goederen in de doos verpakt heeft.
 3. Indien inboedel door opdrachtgever of anders dan een voor Snelle Verhuizers werkende verhuizer in de verhuisbus wordt geplaatst, valt die inboedel niet onder de aansprakelijkheid van Snelle Verhuizers.
 4. In geval van schade aan de inboedel dient opdrachtgever deze op locatie direct kenbaar te maken aan een voor Snelle Verhuizers werkende verhuizer, alvorens opdrachtgever schriftelijk de schade kenbaar maakt. De aansprakelijkheid van eventuele schade aan de inboedel vervalt direct wanneer de verhuizers na de opdracht vertrekken.
 5. Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. De overeengekomen som dient te allen tijde volledig te worden vereffend, ongeacht eventuele ontstane schade, daar waar de schade altijd achteraf zal worden verrekend.
 6. Bij schade dient opdrachtgever te allen tijde de originele aankoopfactuur aan Snelle Verhuizers te communiceren.
 7. Bij het gebruik van de verhuislift is opdrachtgever verantwoordelijk voor het feit dat de verhuislift daadwerkelijk kan worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever verantwoordelijk voor een vrije doorgang van de verhuislift, evenals een vrije doorgang voor de inboedel die met behulp van de verhuislift dient te worden vervoerd. Tevens is het gebruik van de verhuislift volledig voor risico van de opdrachtgever. Eventuele schades aan kozijnen, ramen of gevels bij het gebruik van de verhuislift, vallen volledig onder het risico van de opdrachtgever. Inboedel die met behulp van de verhuislift wordt vervoerd, is wel conform de condities benoemd in dit hoofdstuk meeverzekerd.
 8. De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €450 per opdracht.

 

PRIJZEN, BETALING EN ANNULERING

 1. Alle door Snelle Verhuizers gecommuniceerde prijzen, op zowel de website als in een offerte of voorstel via Whatsapp, e-mail, telefoon of SMS, zijn inclusief BTW, maar exclusief heffingen, vergunningen en/of belastingen opgelegd door (lokale) overheid, en exclusief andere (meer)kosten.
 2. Voor particulieren verhuizingen en overige klussen geldt dat de totale som direct na het verrichten van de opdracht door opdrachtgever dient te worden voldaan via PIN, Tikkie of contante betaling, tenzij anders overeengekomen. Voor bedrijven geldt dat Snelle Verhuizers na het verrichten van een klus, of via wekelijkse of maandelijkse verzamelfactuur, een factuur zal opmaken waar via een betaling dient te worden verricht, met inachtneming van een betaaltermijn van 14 dagen.
 3. Bij het niet tijdig voldoen van een betalingsverplichting aan Snelle Verhuizers, is opdrachtgever aan Snelle Verhuizers vanaf de 15e dag na factuurdatum wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke kosten en overige kosten, zoals incassokosten of executiekosten.
 4. Indien opdrachtgever een factuur of betaalbewijs wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zijn e-mailadres kenbaar te maken aan Snelle Verhuizers, alvorens Snelle Verhuizers een digitale factuur zal sturen.
 5. Snelle Verhuizers verkeert te allen tijde, zonder opgaaf van reden, in de mogelijkheid een eerder overeengekomen opdracht te annuleren.
 6. Wanneer opdrachtgever een reeds geaccordeerde opdracht annuleert, dient opdrachtgever alsnog (een gedeelte van) de overeengekomen som aan Snelle Verhuizers te voldoen, conform onderstaande staffel. Datzelfde geldt wanneer een verhuizing wordt verplaatst naar een latere datum.
  1. 100% van de totaal overeengekomen som wanneer op de dag van de opdracht wordt geannuleerd.
  2. 75% van de totaal overeengekomen som wanneer de opdracht binnen 24 tot 72 uur voor start van de opdracht wordt geannuleerd.
  3. 50% van de totaal overeengekomen som wanneer een week voorafgaand aan de opdracht wordt geannuleerd.
  4. 25% van de totaal overeengekomen som wanneer langer dan een week voorafgaand aan de opdracht wordt geannuleerd.
 7. Meerkosten voortvloeiende uit het uitlopen van een (verhuis)opdracht of bijvoorbeeld ontstaan door file of andere oorzaken buiten de macht van Snelle Verhuizers, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien een opdracht voor Snelle Verhuizers langer duurt dan vooraf overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer meer spullen dan vooraf beoogd moeten worden verhuisd, zal Snelle Verhuizers deze meeruren in rekening brengen, en dient opdrachtgever deze meeruren te voldoen.

 

TOEPASSELIJK RECHT:

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing.
 2. Zowel opdrachtgever als Snelle Verhuizers zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.